برنامه های مناسبتیدر طول سال

مشاهده همه

ثبت نام در برنامه ها

مشاهده همه

کارگروه ها

مشاهده همه

تسهیلاترفاهی

مشاهده همه

جدیدترینمحصولات

نمونه ای از فعالیت های ما

فیلم آموزشی ثبت نام در جشن ها و مراسم ها

فیلم آموزشی ورود به پروفایل انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

خلاصه ای از دوازدهمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها

لوگو تایپ انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

مهندس ایمان خاصه تراش - مدیر روابط عمومی انجمن دوقلوها و چندقلوها - مشاوره پیش از ازدواج - حلقه طلایی

طرح حلقه طلایی ( مشاوره پیش از ازدواج )