mothers-and-fother-twins

پاتوق مادران و پدران

همدلی هم فکری وهم صحبتی پدران و مادران در طول 14 سال گذشته در حاشیه جشنواره ها و برنامه های انجمن انقدر زیبا و تاثیرگذار بوده که مارو به فکر ایجاد بستری مناسب جهت تداوم بیشتر این امر نموده. پس در پاتوق مادران و پدران به دنبال گپ و گفتگو ویژه ای هستیم که بتوانیم دوقلوها و چندقلوها که ویژگی های خلقت خداوند در آفرینش هستند را بیشتر از قبل بشناسیم  و درک نماییم.
پس از درخواست عضو شدن شرایط شما بررسی و از شما جهت مشارکت در پاتوق مادران و پدران دعوت به عمل می آید.