حفظ حریم خصوصی در سازمان ها و موسسات با استفاده از مفهوم اعتماد

افزایش روزافزون نقش سرویس های الکترونیکی و اتکا به شبکه های کامپیوتری، دنیای امروز را به دنیای دانش الکترونیکی تبدیل کرده است. به موازات فراگیر شدن این پیشرفت ها، حفاظت از داده های محرمانه و حاوی اطلاعات حساس به نگرانی مهمی تبدیل شده است.از طرفی ظاهر افزایش میزان اطلاعات شخصی مبادله شده بین افراد و فراهم آورندگان سرویس ها هستیم و از طرف دیگر کاربران این سرویس ها که گاهی نیاز است مجموعه محرمانه ای از اطلاعات شخصی شان را افشا نمایند، نگران امنیت داده های خود هستند تا آنجا که در بسیاری از موارد، عدم استفاده از این سرویس ها را ترجیح می دهند.با توجه به اینکه در محیط های باز ارتباطی امروز به محض افشای اطلاعات دیگر کنترلی روی انتشار آنها وجود ندارد؛ آنچه بسیار مورد توجه است، داشتن حریم خصوصی و رعایت قواعدی برای استفاده از اطلاعات پس از افشای آنهاست. این دغدغه در ارتباط با موسسات مختلف که اطلاعات محرمانه ای راجع به کارمندان، مشتریان و شرکای خود ذخیره می نمایند نیز مطرح است.

انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی ، تمامی اطلاعات شخصی اعضا خود را به منظور حفاظت و امنیت اعضا خود، نزد خود محرمانه نگه می دارد.