بیمه-های-درمان-تکمیلی

بیمه های درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی از پرکاربردترین نوع پوشش های بیمه ای است. خطر بیماری ها همواره سلامتی اعضای خانواده را تهدید می کند و در زمان وقوع بیماری، به ناچار هزینه های سنگین درمان به خانواده تحمیل می شود. بیمه های درمان تکمیلی می توانند تا حدودی پرداخت هزینه های درمان را تسهیل نمایند.
اما یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه، تمام خانواده ها نمی توانند تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی سازمانی قرار گیرند. برای این منظور بیمه درمان خانواده مستقل از نیاز به وجود بیمه های پایه، برای پاسخ گویی به نیاز خانواده ها طراحی شده است. لذا اگر درخواست از طرف شرکت یا موسسه بالای 50 نفر باشند بیمه درمان تکمیلی گروهی به دلخواه پوششی شرکت صادر خواهد شد و درصورت درخواست به صورت فردی باشد باید به صورت درمان تکمیلی خانواده صادر گردد که در قسمت محصولات به تفکیک ارائه شده است.
لازم به ذکر است تخفیفات بیمه درمان تکمیلی خانواده در قسمت محصولات ارائه شده است و تخفیفات بیمه درمان گروهی به صورت موردی به شرکت ها اعلام خواهد شد.